Ogród – przepisy prawne cz.2

Garaż

garaz trawnikGaraż stanowiący samodzielny obiekt budowlany oraz ten przylegający do innego budynku, powinien wznosić się co najmniej na wysokość 2,2 m. Szerokość wjazdu do garażu musi osiągać minimum 2,3 m, a wysokość 2 m. Pamiętajmy o zapewnieniu odpowiedniej wymiany powietrza w jego wnętrzu oraz o instalacji przeciwpożarowej (wymaganej przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej) zabezpieczonej przed zamarzaniem. Garaż powinien również posiadać elektryczną instalację oświetleniową.

Pojemniki na odpady

Miejsce, w którym będziemy składować odpady, również należy wcześniej zaplanować, aby ich zapach oraz widok nie przeszkadzały zarówno mieszkańcom posesji, jak i sąsiadom oraz przechodniom. Umiejscowienie śmietnika musi spełniać pewne warunki – odległość od ścian i okien domu mieszkalnego powinna wynosić minimum 10 m, oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Gdy jest to linia rozgraniczająca od strony ulicy, wtedy śmietnik może do niej przylegać. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

Najlepszą lokalizacją, w której umieszczamy kosz na śmieci, jest frontowa linia ogrodzenia, w ten sposób unikniemy problemów z ich wywożeniem, gdy np. nie ma nas w domu i ułatwimy pracę ludziom, którzy się tym zajmują. Pamiętajmy o tym, aby nie stawiać go zbyt blisko furtki wejściowej na naszą posesję, ponieważ nawet kosz na śmieci umieszczony w pięknej drewnianej obudowie, pozostanie obiektem z odpadami czekającymi na wywóz i nie zrobi dobrego wrażenia na odwiedzających nas gościach.

Kompostowniki

Posiadacze ogrodów wiedzą, że w ciągu roku gromadzą się w nim znaczne ilości odpadów organicznych, które można wykorzystać jako naturalny nawóz. Są to m.in. liście, skoszona trawa, uschnięte rośliny, które świetnie się do tego nadają. Nie wyrzucajmy ich więc na wysypiska śmieci, lepiej zróbmy z nich kompost, który wzbogaci glebę w próchnicę, dzięki czemu stanie się pulchna i żyzna. Najlepszą lokalizacją dla takiego kompostownika będzie zacieniona część działki, w odległości co najmniej 1 m od granic działki. Pamiętajmy, aby zabezpieczyć odpady przed wysypywaniem się poza kompostownik.

Drzewa

Większość aspektów dotyczących sadzenia zieleni nie jest regulowana przepisami prawnymi. Gdy taka sprawa trafia do sądu, sędziowie podpierają się prawem dotyczącym ogrodów działkowych oraz prawem sąsiedzkim.

Ważna jest odległość drzew od sąsiadującej działki – chodzi o jej zacienienie, zaśmiecanie posesji liśćmi lub igłami oraz naruszanie przez korzenie lub konary obiektów znajdujących się w pobliżu – brana jest tu pod uwagę wysokość dorosłego drzewa danego gatunku. Jedyny przepis, który mówi o tym w jakiej odległości od innej posesji drzewa mogą być sadzone, jest regulamin pracowniczych ogródków działkowych: „ Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 m. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 m” oraz „Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a w przypadku leszczyny 3 m”. Najlepiej trzymać się tego, aby gałęzie nie wykraczały poza teren naszej działki, w innym przypadku sąsiad może odnieść się do prawa sąsiedzkiego, w którym czytamy:
Art. 144. „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”
Art. 150. „Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.”
Przez „działkę sąsiada” rozumie się nie tylko grunt należący do osoby prywatnej, lecz także wszelkie przestrzenie i obiekty państwowe, jak np. drogi, ulice. Więcej na www.asiso.com.pl.
Szczególną uwagę należy zachować sadząc rośliny w pobliżu trakcji elektrycznej lub przewodów gazociągowych. Jeśli drzewo posadzone przez nas zagraża ich konstrukcji będziemy zmuszeni do usunięcia go w całości lub jego konarów, nawet gdy znajduje się na naszej działce.