Inwestycje komunalne cz.2

widlakNa ograniczanie inwestycji wpływały drogie kredyty. Oprocentowanie kredytów w Polsce było w 2001 r. o około 10 pkt. procentowych wyższe od inflacji, przy czym realna cena kredytu (po uwzględnieniu inflacji) była w 2001 roku wyższa niż w 1999. Inflacja w styczniu 2002 zmalała do 3,5% (z 8,5% w końcu 2000 roku). W tym czasie kilkakrotnie obniżano stopę redyskontową do 12% (w końcu stycznia 2002 r.). Jednak wśród inwestorów przeważają opinie, że nie mogło to mieć istotnego wpływu na ożywienie rynku inwestycyjnego i przełamanie stagnacji w budownictwie, bowiem decyzje o obniżeniu stopy procentowej podejmowano, kiedy regres na rynku inwestycyjnym był już głęboki, a popyt inwestycyjny stłumiony. Trzeba równocześnie podkreślić, że ożywienie rynku inwestycyjnego wymaga uruchomienia nie tylko znacznie tańszych kredytów, ale też podjęcia innych jeszcze działań stymulujących rozwój gospodarczy.

Kapitał zagraniczny odgrywał dotychczas istotną rolę w finansowaniu inwestycji, a jego napływ był impulsem rozwoju wielu dziedzin w gospodarce (głównie infrastrukturalnych i przemysłowych).

Chociaż kwoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wzrastają i do końca 2001 r. łącznie prawie 900 inwestorów zaangażowało ponad 56 mld USD – to w 2001 r. ich kwota była niższa o 30% niż w roku ubiegłym. Inwestorzy są coraz bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji i zmieniają się ich preferencje. Spadło zainteresowanie lokowaniem kapitałów w dziedziny przemysłu wymagające restrukturyzacji i ożywiające gospodarkę. W 2001 r. na przemysł przeznaczono 40% wszystkich inwestycji zagranicznych, podczas gdy przed 2 laty było to ponad 60%.

W drugiej połowie lat 90., kiedy koniunktura w gospodarce była korzystna, ujawnił się popyt na powierzchnie biurowe dla nowo powstających firm. W dużych aglomeracjach miejskich realizowano (przy zaangażowaniu kapitału zagranicznego) nowoczesne obiekty biurowe, centra biznesu, wysokostandardowe hotele, na co wpływał rozwijający się ruch turystyczny i biznesowy. Dynamicznie inwestowano w obiekty handlowo-usługowe; były to głównie wielkopowierzchniowe domy towarowe, super- i hipermarkety. Wzrost odnotowano w realizacji dużych, nowoczesnych obiektów magazynowo-przeładunkowych na potrzeby centrów handlowych. Ze względu na dekoniunkturę w gospodarce obserwuje się ostatnio przeinwestowanie głównie na rynku obiektów biurowych i hotelowych wysokiego standardu.

Inwestycje w Polsce charakteryzują się zróżnicowaniem branżowym i terytorialnym. Największe kwoty inwestycji przypadały dotychczas na przemysł, transport, nowoczesną infrastrukturę magazynowo-przeładunkową. Niewiele inwestowano w obiekty oświaty, służby zdrowia, rolnictwa.